CLB

Het CLB legt zich toe op volgende projecten:

Project 1 - Gezondheidsbevordering

Het CLB verricht zowel algemene als gerichte onderzoeken.

In het kader van de preventieve gezondheidszorg zijn scholen, ouders en leerlingen -ook zij die thuisonderwijs krijgen- wettelijk verplicht om mee te werken aan de systematische contactmomenten én aan alle maatregelen om overdracht van besmettelijke ziekten te voorkomen. De medische onderzoeken plannen we bij voorkeur klasgroepgebonden binnen een bepaald leerjaar. Leerlingen met een aangepaste schoolloopbaan of binnen buitengewoon onderwijs krijgen een strikt leeftijdsgebonden aanbod.

Dé grootste verandering is het belang dat we hechten aan de aanwezigheid van ouders tijdens het eerste contactmoment van hun 3-jarige kleuter met het CLB. Op dat ogenblik nemen we de voorschoolse rol van Kind en Gezin over en willen we graag uitgebreid kennismaken. We rekenen op de medewerking van de school om de aanwezigheid van ouders bij het onderzoek te promoten.

Sommige onderzoeken en vaccinatiemomenten organiseren we op school, andere plannen we in de eigen daartoe uitgeruste lokalen van het CLB, of in de gemeentelijke ontmoetingscentra. De data waarop contactmomenten en vaccinaties doorgaan bepalen we in overleg met de school.

Na de onderzoeken word je als ouders ingelicht over de gezondheidstoestand van je kind(eren). Eventueel word je doorverwezen naar een huis-, oog-, of tandarts of andere specialist. In dat geval is het zeer belangrijk dat je samen met de geraadpleegde arts het antwoordstrookje invult en terugstuurt: alleen door een goede samenwerking tussen schoolarts en ouders kan de lichamelijke gezondheidstoestand van je kind(eren) goed gevolgd worden.

Deze onderzoeken zijn wettelijk verplicht. Als een kleuter of leerling door bv. ziekte afwezig is tijdens het onderzoek, sluit hij/zij aan bij de eerstvolgende klas die op onderzoek gaat.

Als ouders heb je wel het recht je hiertegen te verzetten. In dat geval teken je binnen de vijftien dagen verzet aan door een aangetekende brief te versturen naar vermeld adres. Binnen de negentig dagen kies je dan een andere schoolarts die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkend equipe.

Project 2 - Ontwikkeling, gezondheid en psychisch-sociaal functioneren van kleuters

In de 1ste en 2de kleuterklas gaat het CLB spontaan in op vragen van kleuterleerkrachten en/of ouders.

In de 3de kleuterklas worden gestandaardiseerde toetsen en observaties ter beschikking gesteld, die kunnen nadien met de ouders besproken worden.

Project 3 - Leren, gezondheid en psychisch-sociaal functioneren van lagere schoolkinderen

Bij het begin van het schooljaar staat het MDO (Multidiciplinair Overleg) centraal: de CLB-afgevaardigde, zorgleerkracht, klasleerkracht en directie bespreken de leerlingen in team. Bij problemen verwittigen ze de ouders en stellen ze voor het CLB te contacteren voor het afnemen van een uitgebreide test. De hogere klassen komen minder systematisch aan bod, maar worden zeker niet uit het oog verloren.

Als er zich problemen voordoen zoals bedplassen, overbeweeglijkheid, voortdurende angstgevoelens, spijbelen, pesten … kan je je ook wenden tot het CLB.

Project 4 - Schoolloopbaanbegeleding

In het 6de jaar lager onderwijs werken we systematisch met het werkboekje en de handleiding ‘Op stap naar het secundair onderwijs’. Er staat ook een informatieve vergadering ‘Waarheen na de lagere school?’ op het programma. Als je dat wenst kan je de studiemogelijkheden individueel met de CLB afgevaardigde bespreken.