De
visie
van SJB

Onze school is een plaats waar kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar kennismaken met een kleine samenleving. Een mini-maatschappij waar ze leren omgaan met elkaar en met volwassenen. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en hun eigen identiteit ontwikkelen en doen schitteren.
We leren vanuit ervaringskansen die rijkelijk worden aangeboden zowel binnen als buiten de schoolmuren zoals in de nabije groene polders. Wij zijn een warme, familiale dorpsschool waarbij kinderen en ouders geen onbekenden zijn voor elkaar, noch voor de leerkrachten, personeelsleden en directie. Deze nauwe samenwerkingen zorgen voor laagdrempelige, waardevolle ontmoetingen. Door de veelheid aan intense sociale contacten ontstaan er heel wat oefenkansen op alle niveaus en op verschillende gebieden. Het Zill-leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KathOndVla) zorgt mee voor het evenwichtig invullen van de leef- en leerrugzakken van de kinderen binnen een kader van eigentijdse geloofsbeleving. We hebben een brede kijk op de ontwikkeling van kinderen en geloven in hun groeikracht. Indien nodig laten we ons bijstaan door externe ondersteuning zoals het CLB, psychologen, therapeuten, logopedisten, pedagogische begeleiding... en brengen ouders hiermee in contact.

Geloof

katholiek
dialoog
herstelgericht
eigen traject

Identiteit

respect
talent
gelijkwaardig - inclusie
kindcontacten

Leefrugzak

welbevinden
weerbaarheid
zelfredzaamheid
sociaal rijke kinderen

Leerrugzak

sterke zorg
kritisch
betekenisvol
mediavaardig

Toekomst

ouderbetrokkenheid
alle kinderen,
alle kansen
outdoor education

Geloof

Als katholieke dialoogschool vertrekken we vanuit de christelijke waarden en normen. Met een open houding, waarbij de nadruk op de dialoog ligt, bouwen we bruggen tussen verschillende culturen en geloofsovertuigingen. Kinderen krijgen de kans om kennis te maken met het christelijke geloof en hierin een eigen traject te bewandelen. Het kerkelijk jaar zorgt hierbij voor een structuur. Geïnspireerd door onze patroonheilige, Jan Berchmans, staat de studerende jeugd voor ons centraal en is ons handelen steeds doordrenkt met liefde. Zo kunnen kinderen steeds rekenen op nieuwe kansen in een herstelgerichte aanpak.

Identiteit

Respect voor ieders identiteit is iets wat we dagelijks nastreven. Iedereen krijgt de kans om te zijn wie men wil zijn, met zijn of haar talenten voorop. We staan open voor verschillende achtergronden (sociaal, cultureel, godsdienst, anders-zijn...) die we op school en in de samenleving tegenkomen. Elke mens is gelijkwaardig aan de andere. De aanwezige inclusiegedachte zorgt ervoor dat we binnen al onze mogelijkheden voor iedereen een plaats voorzien en de kinderen benaderen op de best mogelijke wijze. Via kindcontacten leren kinderen hun eigen sterktes en groeikansen kennen. In een authentieke dialoog tussen leerkracht en leerling wordt er feedback gegeven waar de leerling mee aan de slag kan gaan. Dit wordt procesgericht opgevolgd via een ik-rapport dat periodiek wordt meegegeven.

Leefrugzak

Onze grootste wens is dat alle kinderen graag naar school komen en zich hierbij geborgen en voldoende veilig voelen om zo tot ontwikkeling te komen. Het welbevinden staat steeds voorop. Dit doen we van bij de start bij de jongste kleuters door bijvoorbeeld te voorzien in een slaapklasje. We leren de kinderen ook eigen gevoelens te benoemen, bij elkaar te herkennen en hierop in te spelen. Bij die gevoelens horen behoeften die ze voor zichzelf leren helder te maken. Door de lessen uit het ‘rots en water-traject’ werken we verder aan de weerbaarheid van de kinderen en leren ze potentiële moeilijkheden (cognitief, sociaal, emotioneel) herkennen, aanpakken of relativeren. Het maakt de kinderen stabieler en zorgt voor meer zelfvertrouwen. Dat zelfvertrouwen vertaalt zich dan weer in een growth mindset waarbij het geloof in eigen kunnen versterkt wordt. Fouten maken mag vanuit het gegeven ‘ik kan het nog niet’, een mindset die bij kleuters van oorsprong aanwezig is en die we willen vasthouden. Het is dankzij deze houding dat kleuters keer op keer eenzelfde handeling blijven oefenen tot het lukt. De groei naar zelfredzaamheid kent dan ook al van bij de jongste kleuters zijn startschot op school.
In deze rugzak zit tevens het stuk ontwikkelen van sociaal rijke kinderen, teamplayers. We leven niet alleen op deze aardbol en het is nodig om kinderen zich daar bewust van te maken en te leren omgaan met elkaar. Dit gebeurt via projecten zoals gouden weken, proactieve cirkels, meter/peterschap, samen in de zaal, solidariteitsacties, geweldloze communicatie...

Leerrugzak

In deze rugzak willen we de kinderen een brede, betekenisvolle kennis meegeven. Door bijvoorbeeld naar de markt of op openluchtklassen te gaan, leggen we de link tussen de klas en de werkelijkheid daarbuiten. Hierdoor krijgt het leren meer zin en invulling. Met de nodige zorg en differentiatie worden kinderen binnen de zone van hun naaste ontwikkeling uitgedaagd. Naast de fundamenten van taal, rekenen en schrijven, krijgen ook wereldoriëntatie, muzische vaardigheden, motorische ontwikkeling en ICT de noodzakelijke aandacht. We maken de kinderen mediavaardig door hen te leren werken met chromebooks en hierbij typlessen te voorzien. Bij vaardigheden horen ook wijsheden. Verstandig omgaan met (sociale) media is van groot belang geworden in onze digitale wereld. We leren de kinderen kritisch omgaan met informatiebronnen en de avatar in zichzelf dezelfde waarden en normen op te leggen als in de offline wereld.

Toekomst

Het ligt binnen onze visie om door in te zetten op een sterke verbondenheid met ouders samen aan de slag te gaan in het doen groeien van de kinderen. Deze ouderbetrokkenheid wensen we de komende schooljaren te verruimen. De voordeur mag geen hoge drempel vormen om ouders tot op de klas/schoolvloer te krijgen. Het is ons doel om de ouderwerking een meer vooraanstaande plaats te geven binnen de schoolorganisatie.
Als tweede langetermijndoel willen we samen met ‘Waasland in balans’ van onze speelplaatsen een plek maken waarbij outdoor education nog meer tot zijn recht kan komen. Een speelplaats als ontspanningsruimte, maar ook als plaats om tot leren te komen.
Dat alle kinderen alle kansen moeten krijgen is evident, maar niet overal en altijd even haalbaar. Als derde doel schuiven wij dit permanent werkpunt naar voor. In samenwerking met de gemeente is het ons ultieme doel om alle kinderen de kansen te geven waar zij recht op hebben en hierin gezinnen te ondersteunen op een eerbiedige en wederkerige wijze.

Door deze visie samen uit te dragen trachten we de leerlingen met plezier naar school te latenkomen. Graag naar school komen is volgens ons dé basisvoorwaarde om ten volle te kunnen groeien en te ontwikkelen op alle domeinen. Samen schitteren(d)!