Huiswerkbeleid

Een huiswerkbeleid op school

Huiswerk is al jarenlang een onaantastbaar onderdeel van het schoollopen. Huiswerk hoort erbij. Door bepaalde tendensen in onze samenleving komt het huiswerk meer dan eens ter discussie te staan. Huiswerk blijkt ook een populair thema te zijn dat de gemeenschap en de media regelmatig beroert. Met huiswerk wordt al het werk bedoeld dat de leerlingen thuis voor de school maken. Dit zijn alle geschreven taken, te leren lessen, voorbereidingen en opdrachten ter ondersteuning. Als team zijn we van opvatting dat huiswerk tot op heden nog steeds een belangrijk onderdeel is van het onderwijs en van het leren "leren" van onze kinderen. Huiswerk is voor de leerkracht een werkvorm om bepaalde doelstellingen te bereiken.

We sommen ze op in de volgorde van belangrijkheid.

Doelstellingen

1. Brug tussen school en thuis

Het voornaamste doel is de brug die huiswerk legt tussen school en thuis. Huiswerk biedt de school de kans om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Voor de kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokkenheid en interesse tonen voor het schoolleven van hun kind. Dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind wat op zich heel belangrijk is om tot leervorderingen te komen. Als ouder is het ook meegenomen dat men zicht heeft op wat zijn kind reeds aankan en krijgt men zo een belangrijke signaalfunctie. Door de ouders op de hoogte te brengen van wat er wordt geleerd en hoe dit leren gebeurt, ligt de weg voor een vlotte communicatie open.

2. Uitbreiding van de leertijd

Een tweede belangrijke doelstelling die we betrachten via het huiswerk is een uitbreiding van de leertijd om verder inoefenen en automatisatie mogelijk te maken. Het inoefenen, herhalen of zelfs verdiepen van (basis-) leerstof die in de klas werd verworven, moet ons inziens thuis – of in een andere buitenschoolse context – kunnen plaatsvinden. Daarenboven is het 's avonds even terugblikken naar het klasgebeuren van die dag een goede leerattitude.

3. Plichtsbewustzijn

Ten derde is het schoolteam van mening dat er bij onze kinderen een plichtsbewustzijn moet groeien. Noem het ook een werkhouding of gewoon zelfdiscipline.

Deze levenshouding is lang niet alleen van belang bij het leren of studeren. Ze is van fundamenteel belang om het ergens te brengen op om het even welk vlak.

4. Zelfstandig

De groei van onze kinderen om zelfstandige "leerders" en werkers te worden is een vierde troef voor ons huiswerk. De leerlingen moeten alleen leren werken, verwerken, oefenen, verbeteren, opzoeken, voorbereiden, memoriseren, studeren, plannen … Ook het leren omgaan met moderne media en documentatiemateriaal kan hierbij van pas komen.

Voor alle partijen zijn er natuurlijk te volgen spelregels en belangrijke afspraken om het huiswerk voor iedereen haalbaar en rendabel te maken. We bekijken devoorwaarden voor leerkrachten, leerlingen en ouders.